Steg 1: Vesentlighetsanalyse

En vesentlighetsanalyse er et verktøy for å kartlegge hva som er viktig for en bedrift og dens interessenter. En vesentlighetsanalyse kan tilpasses, og her skal det hovedsakelig kartlegges hvilke av FNs bærekraftsmål som er mest relevant for ditt selskap. Man trenge ikke å velge alle bærekraftmålene dersom det ikke er naturlig, men kanskje heller velge ut de som er mest relevante for bedriften.

Matrisen under har to akser: «Viktighet for interessenter» og «Påvirkningskraft». 

Interessenter omfatter både interne og eksterne aktører som for eksempel eiere, arbeidstakere, samfunnet, kunder og leverandører. Ettersom de ulike interessentene i et selskap er svært forskjellige, kan de ofte ha ulike meninger om hva som er viktig for selskapet. Dette gjør at det kan være krevende å utføre en vesentlighetsanalyse, og du kan med fordel derfor ta kontakt med de ulike interessentene i ditt selskap for at vesentlighetsanalysen skal bli så korrekt som mulig. 

Påvirkningskraft handler om de interne forholdene i virksomheten, og i hvor stor grad man kan påvirke. Det kan dreie seg om både positiv og negativ påvirkning. 

De målene og bærekraftsproblemene som scorer høyt på både «viktighet for interessenter» og «påvirkningskraft», og dermed befinner seg i hjørnet øverst til høyre, bør være fokusområder for selskapet.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomiske forhold og sosiale forhold.  

Trykk her for å lære mer om hvert enkelt mål.

Last ned en pptx utgave av vesentlighetsanalysen ved å trykke på bildet under. 

Vesentlighetsanalyse.JPG