Reiselivsbransjens visjon og mål

Reiselivsbransjen har et ansvar for å bevare naturen vi har i dag til framtidige generasjoner samtidig som man klarer å styrke sosiale verdier, får frem stoltheten i lokalsamfunnene, utvikler nye arbeidsplasser og sikre verdiskapning som sørger for økonomisk levedyktighet. Dette krever et bevisst fokus fra bedriftene opp mot bærekraft i reiselivsbransjen. 

I 2030 skal Norge ha befestet sin posisjon som et foretrukket reisemål for bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser.

I 2050 skal brorparten av vekst i norsk næringsliv bestå av opplevelser som holder natur- og kulturlandskap intakt. Transport skal være mest mulig klimavennlig og reiselivsnæringen skal inspirere til lave klimagassutslipp, bruk av lokale matspesialiteter og sørge for grønn verdiskapning. 

Miljøsertifiseringer for norsk reiseliv

Ved å bli sertifisert innenfor en eller flere ordninger kan din virksomhet signalisere til kunder og andre interessenter at dere tar bærekraft på alvor. 

For å bli sertifisert må man oppfylle ulike objektive kriterier, og kan deretter bruke sertifiseringen i kommunikasjonsarbeidet.  De ulike sertifiseringsordningene er dessuten fine rettesnorer for bærekraftarbeid i bedrifter og kan fungere som en kilde til informasjon og inspirasjon. 

Relevante bærekraftsmål for bransjen

Visit Norway har definert fire bærekraftsmål som er spesielt relevante for reiselivsbransjen.

Se også alle bærekraftmålenes relevans til turismenæringen her.

Delmål 8.9: Innen 2030 skal det utarbeide og iverksettes politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

Delmål 12.b: Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

Delmål 12.3: Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting

Delmål 12.5: Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

Delmål 14.7: Innen 2030 sikre at de økonomiske fordelene ved bærekraftig bruk av havets ressurser, blant annet gjennom bærekraftig forvaltning av fiskeri, akvakultur og turistnæring, i større grad kommer små utviklingsøystater og de minst utviklede landene til gode. 

Delmål 17.7: Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier.

Lover og reguleringer

Nylige Stortingsvedtak av relevans for reisenæringen:

 • Vedtak 662: Iverksette tiltak for å få passasjertransporten på hurtigbåt utslippsfri, basert på hydrogen- eller el-batteriteknologi.
 • Vedtak 671: regjeringen skal legge frem sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktige sektorer
 • Vedtak 672: krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, senest innen 2026
 • Vedtak 673: arbeide for internasjonal standard og etablere strategi for landstrøm og ladestrøm i de største havner og cruisehavnene i Norge innen 2025
Bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn:
Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030. Matsvinn omfatter alle spiselige deler ved maten som kastes. Matsvinn inkluderer også mat som utnyttes som dyrefôr istedenfor tiltenkt formål. 

Prøv vår bærekraftguide

Denne guiden er laget for å hjelpe bedrifter å komme i gang med bærekraftarbeidet. Den kan for eksempel brukes som grunnlag for diskusjon under styremøtet, på et personalmøte eller man kan fylle den ut på egen hånd. Dere kan bruke hele eller deler av verktøyet.

UNWTO-prinsippene

UNWTO er verdens turismeorganisasjon og har utarbeidet prinsipper for bærekraftig turisme. Disse fungerer som en veileder til en ansvarlig, bærekraftig og universalt tilgjengelig turistnæring i tråd med FNs bærekraftsmål. Ved å aktivt benytte seg av disse prinsippene i valg av både strategi og retning for selskapet vil man til større grad forsikre seg om at driften er i tråd med FNs mål for 2030. UNWTO oppfordrer til implementering av etiske normer som maksimerer turisters sosioøkonomiske bidrag samtidig som man minimerer den negative effekten på miljøet.

Hva kan din bedrift gjøre?

Utarbeidet av reiselivsnæringen i Norge gjennom deres veikart, fremgår det 8 tiltak som beskriver hva selskapene selv må gjøre for at bransjen skal bevege seg i en grønnere retning. Anbefalte tiltak: 

 1. Sette klima og miljø på agendaen. Selskap må tilpasse seg etter klimaendringer, utvikle strategier og tiltak mot utfordringer.
 2. Iverksette kompetansehevende tiltak for ansatte.
 3. Miljømerke/sertifisere egen bedrift. Dette inkluderer å kartlegge eget CO2-avtrykk og mulighetene for energieffektivisering.
 4. Sørge for at innovasjonen av nye produkter og attraksjoner har grunnleggende prinsipper om å ikke forringe natur- og kulturverdiene i landet.
 5. Bransjen som helhet må intensivere presset på myndighetene angående å ta hensyn til reiselivsbransjen ved utbygging/prosjekter/tiltak som forringer natur- og kulturverdiene i landet.
 6. Hjelpe bransjen til å utvikle tilbud og attraksjoner som sprer turisttrafikken geografisk og ut fra sesonger. Fokusere på tilbud som gir stor verdiskapning og oppfordrer til lengre opphold.
 7. Kollektivt etterspørre: - Transportmidler med lave klimagassutslipp. - Produkter som oppfyller miljømerkings- eller miljøsertifiseringer. - Overnatting- og spisesteder med høy kvalitet og i bygninger med lavt energiforbruk drevet på fornybare energikilder.
 8. Ansvarsfull avfallshåndtering. Basere avfallet på forebygging, ombruk og materialgjenvinning. Innebærer å redusere matsvinn og se på mulighetene for å selge overflødig mat og restprodukter.