Landbrukets bærekraftighet i dag

Næringen har et godt utgangspunkt for å bidra til mer klimasmart mat- og biomasseproduksjon på grunn av ens gode ressursgrunnlag, høye kompetanse og en veletablert og gjennomorganisert verdikjede med aktivitet over hele landet.

Som en av få næringer har landbruket redusert sine utslipp siden 1990, hvorav dagens utslipp hovedsakelig er biologisk betingede utslipp fra dyr, jord og gjødsel. I 2014 ble utslipp bokført jordbruket beregnet til å være 4,4 millioner tonn CO2 ekvivalenter, tilsvarende 8% av de norske utslippene. 

Lover og reguleringer innen landbruk

Klimaavtale med regjeringen 

Jordbruksnæringen inngikk i 2019 en avtale med regjeringen hvor det ble satt mål om å redusere utslippene med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021-2030. Dette setter krav til aktører i næringen for å vende driften deres mot bærekraftige løsninger. 

Lovendringer for landbruksbransjen som trådte i kraft f.o.m. 1.1.2020 

Landbrukets klimaplan er en videreføring av avtalen mellom bransjeorganisasjonene og regjeringen, og angir hvordan næringen samlet sett skal nå klimamålene.

De åtte satsningspunktene fra Landbrukets klimaplan
 1. Utrulling av klimakalkulator og økt satsing på klimarådgiving
 2. Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl og friskere dyr
 3. Fossilfri maskinpark
 4. Fossilfri oppvarming
 5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi
 6. Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg
 7. Jorda som karbonlager
 8. Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket

Landbrukets visjon og mål

Som en av verdens mest klimasmarte matprodusenter har det norske landbruket store ressurser og potensiale for å redusere utslipp. Bransjen har utviklet flere visjoner for næringen frem mot 2050, blant annet en overordnet visjon for bransjen, en visjon for verdiskapning, samt en visjon for klimautslipp og klimagassopptak.

Landbruksnæringen har i tråd med identifiserte trender utviklet en visjon frem mot 2050. Denne visjon tilsier at næringen i 2050 har:

 • En av verdens mest klimasmarte matproduksjoner. 
  • Her er det tiltenkt at bransjen kan benytte seg av Norges unike forutsetninger for å ta i bruk ny teknologi gjennom f.eks. anvendelse av big data i landbruket, maskinlæring og roboter, etc.
 • Null utslipp fra transport og foredling
 • Erstattet fossile råvarer med fornybare i alle typer produkter og prosesser
 • 100% ressursutnyttelse av alle råvarer
 • Utnytte det samlede potensialet for produksjon av biomasse
 • Myndigheter og næringen selv satser offensivt på kunnskaps- og teknologiutvikling slik at Norge beholder posisjonen som en av verdens mest klimasmarte matprodusenter.

Bransjen har som mål at næringen skal ha nesten tredoblet sin omsetning til 650 milliarder NOK innen 2050. Fornybare biologiske ressurser fra jord og skog utgjør fundamentet for konkurransedyktig verdiskapning. Ettersom markedet stadig er mer innrettet mot bærekraftige produkter og produksjonsmetoder er den norske klimaeffektive produksjonen og ledende plante- og dyrehelse grunnlag for verdifullt konkurransefortrinn.

Se side 15 i landbrukets veikart for flere årsaker til at landbruksnæringen er optimistisk med tanke på økt verdiskaping.

Landbruksnæringen har flere ulike mål for deres reduksjon i utslipp fra produksjon:

 • I 2030 har jordbruket redusert biologiske utslipp med 15%
 • Et mål om at alle fossile utslipp skal reduseres med minst 50% i 2030 og være null i 2050.
 • Biomassen fra landbruket kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp på 6,7 millioner tonn CO2 i andre samfunnssektorer.


Foreslåtte tiltak
For at bransjen skal nå sine fastsatte klimamål, er det viktig at alle bønder ser på hva man selv kan gjøre i egen virksomhet.

Det finnes flere grep man kan ta, blant annet:

 • Redusere/optimalisere bruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler
 • Benytte norsk fôr fremfor importfôr. Undersøk om det finnes kortreiste alternativer.
 • Redusere bruken av soyabasert fôr, og ikke benytte soya fra regnskogområder.
 • Elektrifisering av maskinparken.
 • Effektivisering og bedret ressursutnyttelse gjennom bruk av ny teknologi.
 • Vurdere biogassanlegg for å utnytte metanen som allerede dannes i det biologiske avfallet.

Eksempel

N2 Applied er et norsk selskap som har utviklet teknologi for å tilføre mer nitrogen til biologisk avfall i landbruket. Løsningen kan bidra til å skape mer effektiv gjødsel og å redusere utslipp av metan og ammoniakk. Les mer.

Støtte- og rådgivingsordninger
Det kan være utfordrende å finne ut hvor man skal starte med å gjøre gårdsdriften mer bærekraftig. Heldigvis finnes det flere ordninger som kan hjelpe deg i gang med dette arbeidet.

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) er Landsbruksdirektoratets tilskuddsordning for utføring av miljøtiltak på egen eller leid jord. Les mer.

Bionova skal ifølge Hurdalsplattformen opprettes i løpet av 2022, og skal være en finansiell støtteordning for klimatiltak i landbruket. Les mer.

Innovasjon Norge gir tilskudd til fornybar energiproduksjon i landbruket. Les mer.

I tillegg tilbyr flere av organisasjonene og samvirkelagene innen landbruk klimarådgiving til sine medlemmer. 

Prøv vår bærekraftguide

Denne guiden er laget for å hjelpe bedrifter å komme i gang med bærekraftarbeidet. Den kan for eksempel brukes som grunnlag for diskusjon under styremøtet, på et personalmøte eller man kan fylle den ut på egen hånd. Dere kan bruke hele eller deler av verktøyet.

Relevante bærekraftsmål for bransjen

Her kan du se hvilke av FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for landbruk.

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk 

2.1: Innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker, særlig fattige og personer i utsatte situasjoner, inkludert spedbarn, tilgang til nok, trygg og sunn mat hele året

2.4: Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige systemer for matproduksjon, og innføre robuste metoder som gir økt produktivitet og produksjon, som bidrar til å opprettholde økosystemene, som styrker evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelse og andre katastrofer, og som gradvis bedrer arealenes og jordas kvalitet.

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

8.2: Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer

8.4: Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom ;  økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

9.4: Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

12.2: Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser. 

12.3: Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

15.2: Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå. Sosial bærekraft
Bærekraft handler om mer enn klimagassutslipp - sosiale forhold knyttet til arbeid, produksjon og samfunnet forøvrig er også vesentlig.

Som bonde bør du derfor:

 • Sørge for at eventuelle ansatte og sesongarbeidere har gode arbeidsforhold, og at man ivaretar sine juridiske og moralske plikter som arbeidsgiver
 • Ved bruk av importerte varer som innsatsfaktorer bør man undersøke at produksjonen foregår under anstendige arbeidsforhold.
 • Bidra til inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt på tvers av etnisiteter, språk og kulturer.

Smart landbruk - teknologiske hjelpemidler
Landbruksteknologi, også kalt Agritech, er i vinden og det kommer stadig nye produkter og tjenester på markedet som gir bedre ressursutnyttelse.

Klimakalkulatoren er et nyttig digitalt verktøy som er utviklet for landbruksnæringen og den norske bonden. Den gir blant annet en oversikt over nåværende utslipp. Les mer.

Agrilogg er et verktøy for loggføring og rapportering, og kan bidra til bedre ressursbruk, økt sikkerhet og bedre oversikt over gjøremål. Les mer.

Mimiro utvikler og tilbyr digitale produkter som skal hjelpe deg som bonde å forbedre matproduksjonen gjennom effektivisering og bedre beslutningsstøtte. Les mer.

NoFence er et digital gjerdesystem for beitedyr som gir bedre beitestyring. Med god beitestyring kan man unngå at gresset beites helt ned, noe som binder karbon i gresset lenger. Les mer.