Entreprenørbransjens visjon og mål
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har som målsetning å redusere utslippene fra bygg og anleggssektoren med 50% innen 2030. For å oppnå dette skal bransjen arbeide strategisk med å kutte energiforbruk og klimagassutslipp, samt bli mer sirkulære gjennom å begrense og effektivisere ressursbruken.

Kutt i klimagassutslipp 

Totalt står bygg og anlegg for om lag 40% av klimagassutslippene i verden, hvor byggevarene utgjør 80% av disse. SSB anslår de direkte utslippene fra bygg- og anleggsbransjen til å være om lag 2 millioner tonn CO2. Grønn Byggallianse har laget en veileder for miljøriktig materialvalg, som tar for seg flere ulike miljøaspekter ved valg av materialer.  I tillegg kommer utslippene fra anleggsmaskinene på byggeplassen, som også skaper lokal luftforurensing. 

Redusert energiforbruk

Selv om store deler av energiforbruket innen bygg og anlegg i Norge består av fornybar energi, er det viktig å minimere forbruket fremover. Frigjort energi i byggsektoren kan nyttiggjøres i andre sektorer for å erstatte fossil energi og kan hjelpe til med å avgrense behovet for ny kraftproduksjon og redusere inngrepene i urørt natur. 

Sertifiseringsordning for entreprenører
Ved å bli sertifisert innenfor en eller flere ordninger kan din virksomhet signalisere til kunder og andre interessenter at dere tar bærekraft på alvor. For å bli sertifisert må man oppfylle ulike objektive kriterier, og kan deretter bruke sertifiseringen i kommunikasjonsarbeidet. De ulike sertifiseringsordningene er dessuten fine rettesnorer for bærekraftarbeid i bedrifter og kan fungere som en kilde til informasjon og inspirasjon.
 • BREEAM-NOR er den mest brukte miljøsertifiseringen for bygg i Norge. Den er tilpasset norske forhold, og har fem ulike nivåer. Les mer. Se også BREEAM In-Use for eksisterende bygg.
 • Svanemerket er en kjent sertifiseringsordning innen flere bransjer, og stiller krav til sirkulær økonomi i virksomheter som ønsker å bli sertifiserte. Les mer. 
 • Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for alle typer bedrifter, uavhengig av størrelse, med tilpassede bransjekriterier. Les mer.
 • ISO 14001 er en internasjonal standardisert miljøsertifisering med retningslinjer for hvordan virksomhet kan jobbe med å redusere sitt miljøavtrykk. Les mer.
Relevante bærekraftsmål for bransjen

Her kan du se hvilke av FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for bygg- og anleggsbransjen. 

Delmål 8.2: Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer

Delmål 8.4: Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom ;  økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

Delmål 8.5: Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

Delmål 12.2: Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser. 

Delmål 12.4: Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet. 

Delmål 12.5: Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk. 

Delmål 12.6: Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om egen bærekraft i sine rapporteringsrutiner.

Delmål 13.1: Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land. 

Delmål 17.7: Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier.

Lover og reguleringer

Regjeringen har lagt frem en handlingsplan for fossilfrie bygg- og anleggsplasser innen 2025. Det er forventet at handlingsplanen vil stimulere til teknologiutvikling i anleggssektoren. I tillegg har regjeringen tatt i bruk flere virkemiddel for å få fortgang i klimakuttene: 

 • Økt CO2-avgift til 2000kr/tonn. 
 • Satsning på pilotprosjekter 
 • Krav i offentlig innkjøp 
 • Utredning av krav og mål for fossilfrie anleggsplasser
 • Omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdisel fra 2022

Prøv vår bærekraftguide

Denne guiden er laget for å hjelpe bedrifter å komme i gang med bærekraftarbeidet. Den kan for eksempel brukes som grunnlag for diskusjon under styremøtet, på et personalmøte eller man kan fylle den ut på egen hånd. Dere kan bruke hele eller deler av verktøyet.

Sosial bærekraft
Bærekraft handler om mer enn klimagassutslipp - sosiale forhold knyttet til arbeid, produksjon og samfunnet forøvrig er også vesentlig.

HMS
Bygg og anlegg en er av de bransjene med flest rapporterte tilfeller av arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Den vanligste årsaken knyttet til dette er fallulykker. De fleste av disse kunne vært unngått med forskriftsmessig sikring, og et viktig tiltak vil derfor være å sørge for at forskriftene blir fulgt og respektert.

Arbeidsforhold
For å være sosial bærekraftig er viktig at din bedrift garanterer alle ansatte har gode arbeidsforhold og at deres rettigheter er ivaretatt, uavhengig av kjønn og nasjonalitet. 

Krav til leverandører
Ved bruk av importerte varer som innsatsfaktorer bør man undersøke at produksjonen foregår under anstendige arbeidsforhold, og velge leverandører som også er sosialt bærekraftige.

Bærekraftkrav i offentlige anskaffelser
Stadig flere offentlige aktører stiller strengere krav knyttet til bærekraft i sine anbudsrunder. Det offentlige står for 35% av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringens leveranser (BNL, 2016), og er dermed viktig kunde for de fleste entreprenører.

Det er altså ikke bare prisen som gjelder ved valg av leverandør, og for å hindre at din bedrift taper i konkurranser om store anskaffelser, anbefaler vi at man ser på følgende:

 • Miljøsertifiseringer er god dokumentasjon på at virksomheten jobber systematisk med bærekraft, og kan utgjøre et konkurransefortrinn i anbudsprosesser.
 • For å kunne levere gode tjenester, er det viktig at ansatte i bedriften har kunnskap og kompetanse om grønne løsninger, sirkularitet og sertifiseringsordninger.
 • Gjør deg kjent med innkjøpsstrategien til kommuner og andre offentlige aktører i ditt markedsområde for å se hvilke kriterier de vektlegger i sine anskaffelser.
 • Sørge for å ha dokumentasjon på plass, slik at man enkelt kan vise byggherre/kunde at man har etablerte rutiner for det de etterspør, for eksempel avfallssortering på byggeplassen. Dette er spesielt viktig dersom man ikke kan vise til noe sertifisering. 
Anbefalte tiltak innen bygg og anlegg

Zero og Nye Veier har kommet med forslag til tiltak bedrifter kan utføre for å kutte utslipp. Forslagene er inndelt i ulike kategorier, avhengig av hvor langt man har kommet, hvilken rolle en har, eller hvilke materialer en bruker i byggeprosjektet.

 • Lag et klimagassbudsjett for prosjektet så tidlig som mulig. Dette vil gi verdifull styringsinformasjon gjennom å synliggjøre utslippskonsekvenser av ulike valg. 
 • Integrer klimatall i sentrale planleggingsverktøy, som f.eks. BIM. 
 • Gi klimagassberegninger tyngde i beslutningsprosesser angående trasévalg. 
 • Samarbeid på tvers av disipliner og roller i tidlig planfase, f.eks. gjennom workshop hvor man vurderer ulike klimatiltak e.l. 
 • Legg til rette for tidliginvolvering av entreprenører og leverandører gjennom f.eks. leverandørutviklingsprogram, leverandørkonferanser, innovative anskaffelser, FOU-prosjekter e.l. 
 • Se etter muligheter for god massebalanse. Jo flere masser som kan brukes i samme prosjekt eller i andre prosjekter i nærområdet, jo mindre behov for transport og lagring av masser utenfor anlegget.
 • Still krav om klimagassbudsjetter i anskaffelsene, og spesifiser format på budsjettene for rettferdig sammenligning. 
 • Sett mål/krav om klimagassreduksjon i det enkelte prosjekt. Dette kan gjøres på mange forskjellige måter, eksempelvis: 
  • Sett et minimumskrav for hvor stor utslippsreduksjon tilbydere må forplikte seg til å oppnå, sammenlignet med et utgangspunkt spesifisert av byggherren. (f.eks. 20 %, 30 % eller mer). 
  • Gi «klimabonus» ved god måloppnåelse på klimagassreduksjon. 
  • Bruk klimagassutslipp aktivt som en måte å vurdere tilbyderne opp mot hverandre i anskaffelser. 
 • Still krav om klimagassregnskap fra leverandører. 
 • Still krav om EPD for innsatsfaktorer benyttet i anlegget. 
 • Still krav om at klimagassreduksjonen oppnås, dokumentert med klimagassregnskap, for at andre bonuser i kontrakten skal utløses. 
 • Avhengig av kontekst i det enkelte prosjekt; vurder å stille krav om spesifikke tiltak, f.eks. fra listene i dette dokumentet (men gi også alltid potensielle leverandører mulighet til å spille inn hvilke klimatiltak som er mest kostnadseffektive).
 • Optimaliser for lengst mulig bruk av asfalten før reasfaltering, eksempelvis ved å benytte slitesterk asfalt. 
 • Optimaliser produksjonen for redusert materialbruk. 
 • Benytt resirkulert asfalt i størst mulig grad. 
 • Benytt asfalt produsert med fornybar energi. 
 • Benytt tørt tilslag for å oppnå god fyringsøkonomi. 
 • Bruk lavtemperaturasfalt. 
 • Se på mulighetene for gjenbruk av masser fra linje til produksjon av asfalten. 
 • Benytt pukk og grus med lavest mulig utslipp fra produksjon. 
 • Sett opp eget asfaltverk på anleggsplassen for å redusere transportavstand. 
 • Benytt fossilfri teknologi til drift av asfaltverk.

 • Bruk en høy andel resirkulert stål i armering. 
 • Benytt stål med lavest mulige utslipp fra produksjonen. 
 • Bruk en andel resirkulert stål også i konstruksjoner.
 • Benytt betong med lavkarbonklasse A, B, pluss eller ekstrem der dette kan leveres. 
 • Benytt lavkarbonbetong og ferdigelementer med lavest mulig klimagassutslipp fra produksjon. 
 • Benytt betong produsert med fornybar energi.
 • Vurdere løsninger for egenproduksjon av strøm til drift av utstyr. 
 • Led-belysning med dimmere i veier og tunneler. 
 • Generelt benytte elektrisk utstyr med lavt strømforbruk. 
 • Benytte så slitesterk asfalt som mulig for å redusere hyppigheten av reasfaltering. 
 • Legg opp til driftstekniske løsninger som optimaliserer logistikk/kjørelengde.
 • Elektrifisering av tunnelrigger.
 • Elektrifisert ventilering av tunnel.
 • Elektriske anleggsmaskiner der det er tilgjengelig.
 • Elektriske borerigger.
 • Bærekraftssertifisert biodrivstoff som ikke er fremstilt fra palmeolje på anleggsmaskiner der utslippsfrie løsninger ikke er tilgjengelige eller konkurransedyktige.
 • Fossilfri betongherding.
 • Enøk-optimalisere vifter og ventilasjon.
 • Bærekraftig biodrivstoff i forbindelse med massetransport. 
 • Optimalisere og minimere massetransport. 
 • Gjenbruk så mye masser som mulig, så nærme som mulig i samme prosjekt eller i andre prosjekter i nærområdet. 
 • Test og sorter massene for å sikre at høykvalitetsmasser kan gjenbrukes. Enten i linja, eller i andre prosjekter.
 • Elektroniske tennere. 
 • Bedre beregning av sprengningsprofiler for å redusere behovet for sprengning. 
 • Digitalisering av planleggingen. 
 • Bestill sprengstoff med EPD. 
 • Benytte fordemming ved ladning av hull i tunnel for å minimere energitap fra sprengstoff.
 • Bærekraftssertifisert biodrivstoff som ikke er fremstilt fra palmeolje i biler og maskiner. 
 • Elektriske maskiner der dette er tilgjengelig. 
 • Optimalisere løpende vedlikehold som salting, brøyting, kantklipping, feiing osv. 
 • Benytte mer slitesterk asfalt som reduserer reasfalteringsbehovet. 
 • Behovsprøvd reasfaltering heller enn faste intervaller. 
 • Etablere dynamisk belysning som lyser når kjøretøy er i nærheten, og med dimming. 
 • Solceller til drift av veibelysning etc.
Redusere svinn
Som tidligere nevnt står byggematerialet for 80% av bransjens klimagassutslipp. Reduksjon av materialsvinn vil dermed være en effektiv måte å redusere utslippene på.

Tiltak for å redusere svinn kan blant annet være:

 • Bedre planlegging og mer nøyaktig prosjektering
 • Bruk av prefabrikkerte bygningselementer
 • Salg eller alternativ bruk av overskuddsmateriell
Økt sirkularitet

En av hovedutfordringene knyttet til bygg- og anlegg er avfallsmengden. I 2019 ble 1,95 mill. tonn avfall generert av bygg- og anleggsvirksomheter, hvor kun 46 prosent av dette ble materialgjenvunnet. Dette til tross for EU sitt krav om 70 prosent materialgjenvinning. Videre er det forventet at avfallsmengden fra bygg- og anleggsvirksomheter vil øke fremover, med over 20 prosent mot 2030. På bakgrunn av dette vurderer regjeringen nå å innføre tiltak for å forbedre situasjonen, blant annet knyttet til gjenvinning av gips og avfallssortering. 

Det viktigste for å redusere ressursbruk, utslipp og avfall innen bygg- og anleggsbransjen, er å bedre vedlikehold og økt ombruk av eksisterende bygg og areal, samt drive med mer materialeffektiv konstruksjon av bygg med høyere levetid. Deretter kommer økt gjenbruk. Der det ikke er mulig å gjennomføre ombruk, bør materialer gjenvinnes i så stor grad som mulig.

Visste du at...
ENOVA har en rekke støtteordninger for eiendomsbransjen?

Selv om det ofte er penger å spare på å gjøre bygg mer bærekraftige, krever det gjerne investeringer. Ved å søke støtte til prosjekter eller å delta på ENOVAs pilotprosjekter kan bedriftens investeringskostander reduseres. ENOVA har også en veileder for utslippsfrie byggeplasser.

Taksonomi

Taksonomien er EUs klassifiseringssystem for bærekraftige økonomiske aktiviteter, og trådte delvis i kraft i Norge i januar 2022. I henhold til taksonomien kan en økonomisk aktivitet kun regnes som bærekraftig dersom den bidrar vesentlig til minst ett av følgende mål:

 • begrense klimaendringene
 • tilpasning til klimaendringene
 • beskytte vann og marine ressurser
 • sirkulær økonomi 
 • hindre forurensing
 • beskytte og gjenopprette biologisk mangfold og økosystemer

I tillegg kan aktiviteten ikke være til skade for noen av de andre miljømålene, og må oppfylle visse sosiale kriterier.

Selv om taksonomien kun medfører rapporteringsplikt for finansforetak, børsnoterte selskaper og bedrifter med 500 ansatte, vil også mindre bedrifter bli påvirket. 

Virksomheter som omfattes av taksonomien vil stille krav til sine underleverandører om grønne løsninger. Ettersom alle finansforetak omfattes av taksonomien, vil den også legge føringer for utlån og investeringer. 

Byggalliansen tilbyr veiledning i hvordan en kan planlegge og bestille BREEAM-NOR prosjekter slik bygget tilfredsstiller kravene i taksonomien. Ler mer om dette her.

Mulige tiltak for å kutte utslipp

Noen generelle tiltak din bedrift kan gjennomføre:

 1. Skru av maskiner som ikke er i bruk. Maskinentreprenørens forbund (MEF) viser til at gravmaskiner går på tomgang opptil 30-50% av arbeidsdagen.
 2. Vurder om det er mulighet for å bytte ut noen av materialene dere anvender med med miljø- og klimavennlige materialer.
 3. Se på mulighetene for å bytte fra fossilt drivstoff til biodrivstoff.