Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse

Sparebanken Møre gir i det følgende en redegjørelse for foretakets prinsipp og praksis for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapslovens § 3-3b og Oslo Børs regelbok II punkt 4.4.

Sparebanken Møre følger Norsk anbefaling for eier­styring og selskapsledelse av 14. oktober 2021 («An­befalingen») så langt den passer for sparebanker som har utstedt egenkapitalbevis. Anbefalingen er tilgjen­gelig på www.nues.no.

Finansforetaksloven gjelder for sparebanker som har utstedt egenkapitalbevis. Loven inneholder bestem­melser som i noen tilfeller avviker fra bestemmelser i allmennaksjeloven, og som medfører at Anbefalingen på enkelte punkt ikke passer fullt ut.

Det er under redegjort for hvordan Sparebanken Møre har innrettet seg etter hvert punkt i Anbefalingen. Der anbefalingen ikke er fulgt, gis det en begrunnelse for det. Det er likevel ingen vesentlige avvik mellom Anbe­falingen og hvordan denne etterleves i Sparebanken Møre.

Banken har i 2021 også fulgt det Europeiske bank­tilsynets Guidelines on Internal Governance GL 11/2017 så langt de passer for norske sparebanker. Retningslinjene er tilgjengelig på www.eba.europa.eu. Det redegjøres i det videre ikke for etterlevelsen av retningslinjene. 

Avvik fra Anbefalingen: Ingen

Sparebanken Møre ble dannet 1. april 1985 ved en sammenslutning av en rekke banker i Møre og Romsdal. Senere har flere banker i Møre og Romsdal sluttet seg til Sparebanken Møre. Bankvirksomheten i de sammen­sluttede sparebankene kan spores tilbake til 1843.

Sparebanken Møres vedtekter angir tydelig den virk­somhet som skal drives. Sparebanken Møre formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig el­ler naturlig at sparebanker utfører, og som er innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, og de til enhver tid gitte konsesjoner. Sparebanken Møre kan herunder yte investeringstjenester og til­knyttede tjenester i samsvar med bestemmelsene i verdipapirhandelloven. Vedtektene finnes i sin helhet på Sparebanken Møres internettside.

Konsernet er totalleverandør av finansielle tjenester innen områdene finansiering, innskudd og plasserin­ger, betalingsformidling, økonomisk rådgivning, for­muesforvaltning, forsikring og eiendomsmegling.

Styret i Sparebanken Møre sørger for at det årlig gjen­nomføres en omfattende strategiprosess som define­rer konsernets mål, strategier og risikoprofil. Gjelden­de strategiske plan, «Møre 2025», ble vedtatt av styret i november 2021. Her er det definert fem strategiske satsingsområder, hvorav ett er at Sparebanken Møre skal være en pådriver for bærekraftig utvikling.

Styret har videre vedtatt et sett av ulike strategier og styringsdokumenter som skal danne basis for god og effektiv intern risikostyring. Dokumentene bygger på risikoek­sponering, samt retningslinjer for overordnet styring og kontroll av de risikoområdene som Sparebanken Møre er eksponert for. ESG-faktorer er innarbeidet i do­kumentene for å sikre at hensynet til bærekraft knyttes tett opp mot bankens virksomhet og verdiskaping.

Styret har vedtatt en overordnet bærekraftsstrate­gi for Sparebanken Møre som skal ligge til grunn for både strategiske beslutninger og løpende operativt arbeid. Konsernet støtter videre opp om initiativer og prinsipper som innebærer forpliktelser til å tilpasse forretningsstrategien til FNs bærekraftsmål og Pari­savtalen. Det vises til eget kapittel i årsrapporten for ytterligere redegjørelse for Sparebanken Møres utø­velse av samfunnsansvar.

Mål og strategier er innenfor rammen av virksomhets­bestemmelsen i Sparebanken Møres vedtekter.

Sparebanken Møre skal opprettholde sin posisjon som førstevalget på Nordvestlandet for personkun­der, samt små og mellomstore bedrifter. Sparebanken Møre skal også være en attraktiv partner for større be­drifter og offentlig sektor.

Det skal arbeides for en sunn finansiell struktur og so­liditet, samt god lønnsomhet. De økonomiske måltallene er gjengitt i Sparebanken Møres årsrapport, samt i Sparebanken Møres Pilar 3-dokument som er tilgjengelig på bankens internett­side. Gjennom året får markedet og andre interessen­ter informasjon om de strategiske målsettingene og utvikling i forhold til disse gjennom børsmeldinger og regnskapspresentasjoner. 

Avvik fra Anbefalingen: Ingen

Sparebanken Møres kapital er sammensatt ut fra flere hensyn. De viktigste er konsernets størrelse, virksom­het og risiko, det internasjonalt rettede næringslivet i Møre og Romsdal, et stabilt marked for langsiktig finan­siering ved behov og mål i langsiktig strategisk plan.

Gjennom en årlig prosess for evaluering av styring og kontroll, herunder kapitalbehovsvurderinger, har sty­ret fokus på at kapitalen er tilpasset mål, strategier, risikoprofil og regulatoriske krav. Kapitalsituasjonen følges kontinuerlig i året gjennom interne beregninger og rapporteringer.

Kapitaldekningen ligger ved utgangen av 2021 over de regulatoriske og interne minimumskravene til kapi­tal. Ansvarlig kapital utgjør 20,9 prosent, kjernekapital 18,9 prosent og ren kjernekapital 17,2 prosent.

Sparebanken Møres utbyttepolitikk er offentliggjort, og gjort tilgjengelig på Sparebanken Møres internett­sider. Utbyttepolitikken er som følger:

”Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå øko­nomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig av­kastning i form av utbytte og verdistigning på egen­kapitalen.

Utbytte består av kontantutbytte til egenkapitalbe­viseierne og samfunnsutbytte. Andelen av overskud­det som avsettes til utbytte tilpasses bankens solidi­tet. Om ikke soliditeten tilsier noe annet, tas det sikte på at om lag 50 prosent av årets overskudd samlet sett kan utdeles som utbytte.

Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.”

Styret kan få fullmakt fra generalforsamlingen til å foreta kapitalforhøyelser til nærmere definerte formål. Styret ble på generalforsamlingen den 23. mars 2021 gitt fullmakt til å øke eierandelskapitalen med inntil 98 869 500 kroner dersom den finansielle situasjonen skulle tilsi det. Fullmakten gjelder frem til ordinær ge­neralforsamling i 2022, men likevel ikke lenger enn 31. mars 2022. Pr. årsskiftet er fullmakten ikke benyttet da det ikke har vært behov for det.

Styret kan videre få fullmakt fra generalforsamlingen til kjøp av egne egenkapitalbevis innenfor lovens ram­mer. Styret ble på generalforsamlingen den 25. no­vember 2021 gitt fullmakt til å erverve/etablere pant i egne egenkapitalbevis med inntil 24,7 mill. kroner. Fullmakten er godkjent av Finanstilsynet. 

Avvik fra Anbefalingen: Ingen

Alle egenkapitalbeviseierne likebehandles og har samme mulighet for innflytelse.

Alle egenkapitalbevis har lik stemmerett.

Ved forhøyelse av eierandelskapitalen skal eksis­terende egenkapitalbeviseiere ha fortrinnsrett med mindre særskilte forholder tilsier at dette fravikes. Slik fravikelse vil i så fall bli begrunnet, og begrunnelsen skal offentliggjøres i børsmelding i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

Styrefullmakt til å forhøye eierandelskapitalen nevnt i punkt 3 over, inneholder bestemmelse om at egen­kapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes. Dersom det blir aktuelt å benytte fullmakten må det likevel, på det aktuelle tidspunkt, foreligge særskilt grunn for å fravike fortrinnsretten.

Styret ble på generalforsamlingen den 23. mars 2021 gitt fullmakt til å øke eierandelskapitalen med inntil 98 869 500 kroner dersom den finansielle situasjonen skulle tilsi det. Fullmakten gjelder frem til ordinær ge­neralforsamling i 2022, men likevel ikke lenger enn 31. mars 2022. Pr. årsskiftet er fullmakten ikke benyttet da det ikke har vært behov for det.

Sparebanken Møres transaksjoner i egne egenkapital­bevis foretas på børs. Tilbakekjøp av egne egenkapi­talbevis gjøres til gjeldende kurs i markedet.

For å sikre egenkapitalbeviseierne økt innflytelse ved beslutninger som gjelder eierandelskapitalen, er det inntatt bestemmelser i vedtektene om at nærmere an­gitte saker av betydning for eierandelskapitalen ikke kan vedtas av generalforsamlingen med mindre det også oppnås 2/3 flertall av stemmene avgitt av ge­neralforsamlingens medlemmer valgt av egenkapital­beviseierne. En angivelse av hvilke saker dette gjelder for er angitt i vedtektene som finnes på Sparebanken Møres internettside. 

Avvik fra Anbefalingen: Ingen

Sparebanken Møres egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs med ticker MORG, og er fritt omsettelige. Vedtektene inneholder ingen begrensninger på om­setteligheten.

Ved erverv av kvalifiserte eierandeler i finansfore­tak (10% eller mer av kapitalen) gjelder det særskilte regler om tillatelse fra Finanstilsynet. Jf. finansfore­takslovens kap. 6 og verdipapirhandelloven § 9-10. 

Avvik fra Anbefalingen: Ingen, med unntak av de særregler som følger av finansforetaksloven om erverv av kvalifiserte eierandeler.

Egenkapitalen i sparebanker som har utstedt egenka­pitalbevis består av eierandelskapital, grunnfondska­pital og opptjent egenkapital. Grunnfondskapitalen er selveiende kapital. Det gjelder derfor andre krav til blant annet sammensetningen av generalforsam­lingen enn det som gjelder for allmennaksjeselskap. Kravene er fastsatt i finansforetakslovens kap. 8. Spa­rebanken Møre etterlever de lovpålagte kravene. An­befalingen punkt 6 passer derfor ikke fullt ut for spa­rebanker.

Bankens øverste organ er generalforsamlingen. Gene­ralforsamlingen i Sparebanken Møre har 44 medlem­mer med 14 varamedlemmer, hvorav 17 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapital­bevis, 13 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder, 11 medlemmer og 4 vara­medlemmer velges av og blant de ansatte og 3 med­lemmer og 2 varamedlemmer velges av generalfor­samlingen til å representere samfunnsfunksjonen.

Kravene til sammensetning følger av Sparebanken Møres vedtekter. Oversikt over de valgte medlemmene er tilgjengelig på Sparebanken Møres internettside.

Generalforsamlingens medlemmer er personlig valgt, og kan ikke møte ved fullmektig. Det er valgt varamed­lemmer som møter ved fravær.

Innkalling og saksdokument til generalforsamlingens møter gjøres tilgjengelig på Sparebanken Møres inter­nettsider senest 21 dager før møtet. I tillegg offentlig­gjøres innkalling og saksdokumenter på Oslo Børs, og innkalling sendes via post. Et medlem i generalforsam­lingen, eller andre som etter loven skal motta slike do­kument, kan likevel kreve å få dokumentene tilsendt.

Saksdokumentene skal være utførlige og presise nok til at generalforsamlingens medlemmer kan ta stilling til de saker som skal behandles.

Medlemmer av styret, valgkomiteen og ekstern revisor deltar på generalforsamlingens møter. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å møte i general­forsamlingen.

Generalforsamlingen velger leder og nestleder blant medlemmene i generalforsamlingen som ikke er an­satt i sparebanken. Generalforsamlingens leder er mø­teleder, eller ved dennes fravær, nestlederen. 

Avvik fra Anbefalingen: Anbefalingen punkt 6 passer ikke fullt ut for sparebanker som har utstedt egenkapitalbevis.

Sparebanken Møres vedtekter fastsetter bestemmel­ser om valgkomiteer. Generalforsamlingen har fastsatt instruks for generalforsamlingens valgkomité.

Generalforsamlingens valgkomité velges av general­forsamlingen og består av 4 medlemmer, valgt blant medlemmene i generalforsamlingen. Leder av komiteen velges av generalforsamlingen ved særskilt valg. Gene­ralforsamlingen fastsetter komiteens godtgjørelse.

Både styrets leder og adm. direktør skal innkalles til minst ett møte med valgkomiteen. Valgkomiteen mot­tar styrets evaluering av eget arbeid.

Komiteen har representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen. Det skal tilstrebes geografisk spredning av valgkomiteens medlemmer innenfor kommunene der sparebanken har sitt virk­somhetsområde. Valgkomiteen er uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Hverken styremedlemmer eller ledende ansatte er medlemmer i komiteen. Med­lemmer av valgkomiteene velges for 2 år av gangen, og ingen kan ha vervet i mer enn 6 år sammenhengende.

Generalforsamlingens valgkomité foreslår kandidater til generalforsamlingsmedlemmer og varamedlemmer for samfunnsfunksjonen, leder og nestleder i general­forsamlingen, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret, samt valg av leder og medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling begrunnes.

Egenkapitalbeviseierne velger en egen valgkomité som forbereder egenkapitalbeviseiernes valg av med­lemmer til generalforsamlingen. Denne komiteen har 3 medlemmer. De kundevalgte medlemmene av general­forsamlingen velger en egen valgkomité som forbere­der kundenes valg av medlemmer til generalforsamlin­gen. Denne komiteen har 4 medlemmer.

Oversikt over hvem som er medlemmer av de ulike valg­komiteene finnes på Sparebanken Møres internettsider. 

Avvik fra Anbefalingen: Ingen

Styret består av 8 medlemmer, med 4 varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen. To av medlemmene er valgt blant de ansatte.

Ved valg av styrets medlemmer legges det vekt på kompetanse, kapasitet, uavhengighet, mangfold og at styret skal fungere som et kollegialt organ. Finansfore­taksloven og verdipapirhandelloven stiller krav om at det skal gjennomføres egnethetsvurdering av styre­medlemmer i finansforetak og verdipapirforetak. Vur­deringen omhandler kompetanse, kapasitet, uavhen­gighet og skikkethet/vandel. Vurderingen skal meldes Finanstilsynet for hvert styremedlem.

Flertallet av styremedlemmene er uavhengig av leden­de ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og stør­ste eiere av egenkapitalbevis. Ingen ledende ansatte er medlem av styret. Styrets leder og nestleder er valgt av generalforsamlingen ved særskilte valg.

Vedtektene fastsetter at styremedlemmer velges for 2 år. Av de valgte medlemmer er fire på valg det ene året, og fire medlemmer på valg påfølgende år. Medlemmer og varamedlemmer som er på valg kan gjenvelges. Et valgt medlem av styret kan ikke ha tillitsvervet i et sammenhengende tidsrom lengre enn 12 år, eller i mer enn 20 år sammenlagt.

Årsrapporten inneholder ytterligere opplysninger om styremedlemmene deltagelse på styremøtene, kom­petanse og hvor mange egenkapitalbevis det enkelte medlem eier. 

Avvik fra Anbefalingen: Ingen

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Sparebanken Møre og skal gjennom administreren­de direktør sørge for forsvarlig organisering av virk­somheten.

Styret har fastsatt instruks for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling.

Styreinstruksen har regler om styrets arbeid og saks­behandling, herunder hvilke saker som skal styrebe­handles, administrerende direktørs arbeidsoppgaver og plikter overfor styret og regler om innkalling og mø­tebehandling.

Styret utarbeider en årlig plan for sitt arbeid som dek­ker oppgaver som er fastsatt i lover, forskrifter, myn­dighetsvedtak, vedtekter og vedtak i generalforsam­lingen.

Styret vedtar de overordnede langsiktige økonomiske målene for Sparebanken Møre. Disse er nedfelt i kon­sernets strategidokument. Dokumentet revideres årlig i en felles prosess mellom styret og bankens topple­dergruppe. Styret sikrer på denne måten at Spareban­ken Møre ledes slik at de fastsatte overordnede mål nås.

Styret holder seg orientert om Sparebanken Møres økonomiske stilling og utvikling gjennom godkjenning av kvartals- og årsrapporter og månedlig gjennom­gang av finansiell stilling og utvikling.

Styret skal videre påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll og at konsernets kapitalsitu­asjon er forsvarlig ut fra omfanget av og risikoen ved virksomheten.

Styrets ansvar knyttet til gjennomgang og rapporte­ring av risikostyring og internkontroll er beskrevet i punkt 10 nedenfor.

Finansforetaksloven fastsetter strengere regler om inhabilitet enn det som følger av allmennaksjeloven. Styret har i styreinstruksen fastsatt retningslinjer om inhabilitet som på enkelte punkt er strengere enn de lovpålagte kravene.

Styreinstruksen angir hvordan styret og den daglige ledelsen skal behandle avtaler med tilknyttede parter.

Styret sørger for at styremedlemmer og ledende an­satte gjør banken kjent med vesentlige interesser de måtte ha i saker som styret skal behandle.

Årsregnskapet inneholder nærmere opplysninger om transaksjoner mellom nærstående parter.

Dersom det skulle forekomme ikke-uvesentlige trans­aksjoner mellom Sparebanken Møre og egenkapital­beviseierne, styremedlemmer, ledende ansatte eller nærstående av disse, skal styret sørge for at det fore­ligger verdivurdering fra uavhengig tredjepart med mindre det gjelder saker som behandles av generalfor­samlingen.

Uavhengig verdivurdering skal også foreligge ved transaksjoner mellom selskap i samme konsern der det er minoritetsaksjonærer. Datterselskaper i Spare­banken Møre pr. 31.12.21 er alle heleide av banken.

I saker av vesentlig karakter hvor styreleder selv er el­ler har vært aktivt engasjert, ledes styrets behandling av styrets nestleder eller annet styremedlem.

Det er etablert revisjonsutvalg, risikoutvalg og godt­gjørelsesutvalg. Styreutvalgenes medlemmer velges av og blant styrets medlemmer. Revisjonsutvalget og risikoutvalget har tre medlemmer, hvorav alle er uav­hengige av virksomheten. Godtgjørelsesutvalget har fire medlemmer, hvorav ett medlem fra de ansatte.

Styret har vedtatt instrukser for styreutvalgene som beskriver utvalgenes oppgaver og saksbehandling.

Godtgjørelsesutvalget er nærmere omtalt i punkt 12 nedenfor.

Styret evaluerer årlig sitt arbeid og sin kompetanse med sikte på forbedringstiltak. 

Avvik fra Anbefalingen: Ingen

Sparebanken Møre legger til grunn en helhetlig risi­kostyringsprosess som grunnlag for sin internkontroll. For å utøve en helhetlig risikostyring i Sparebanken Møre benyttes den globale internkontrollstandarden COSO-modellen.

Styrevedtatte ”Overordnede retningslinjer for styring og kontroll i Sparebanken Møre” har nedfelt som ut­gangspunkt at den enkelte leder i konsernet skal sørge for å ha tilstrekkelig kunnskap om alle vesentlige risiko­er innen eget ansvarsområde, slik at risikoen kan forval­tes på en økonomisk og administrativ forsvarlig måte.

I ”Instruks for styret i Sparebanken Møre” er styrets rolle, styrearbeidets betydning, form, innhold og gjen­nomføring definert. Inkludert her er også risikostyring, både gjennom styringsfunksjonen og tilsynsfunksjo­nen. Videre er det utarbeidet egen instruks for revi­sjonsutvalget og risikoutvalget i konsernet, samt egen instruks for godtgjørelsesutvalget.

Styret påser at risikostyringen og internkontrollen i Sparebanken Møre er tilstrekkelig og systematisk, og at disse prosessene er etablert i samsvar med lover og forskrifter, vedtekter, etiske retningslinjer, pålegg, og eksterne og interne retningslinjer. Styret fastset­ter prinsippene og retningslinjer for risikostyring og internkontroll for de ulike aktivitetsnivåene i samsvar med bankens og konsernets risikobærende evne, og forsikrer seg om at strategier og retningslinjer blir for­midlet til de ansatte. Styret vurderer systematisk og jevnlig strategier og retningslinjer for risikostyringen. Styret overvåker og periodisk vurderer effektiviteten av konsernets overordnede styring og kontroll, her­under tar hensyn til interne og eksterne påvirknings­forhold. Siste gjelder særlig ved endringer i konjunktu­rer og makroøkonomiske rammebetingelser.

For å påse at Sparebanken Møre utfører tilfredsstil­lende risikostyring og internkontroll, mottar styret løpende gjennom året flere typer rapporter fra Spare­banken Møres kontrollfunksjoner, herunder avdeling Risikostyring, avdeling Compliance, avdeling Opera­sjonell risiko, intern og ekstern revisor. Styret er selv aktiv i årlig ICAAP og Gjenopprettingsplanen gjennom implementering av disse i langsiktig strategisk plan. Styret reviderer og vedtar minst årlig alle bankens overordnede risikostyringsdokument. Administreren­de direktørs rapportering om hvorledes oppbygning og effektiviteten er i konsernets internkontroll gjen­nomføres hvert år i fjerde kvartal.

Banken er organisert i tre forsvarslinjer som bidrar til styring og kontroll av konsernets virksomhet og til­strekkelig ansvarsdeling mellom foretakets virksomhetsområder. Dette skal forhindre interessekonflikter, samt sikre etterlevelse av gjeldende anbefalinger for organisering av finansforetak.

Forsvarslinjene rapporterer direkte til ledelsen og/el­ler styret. Innenfor alle tre forsvarslinjer skal hensikts­messige interne kontrollprosedyrer, mekanismer og prosesser utformes, utvikles, vedlikeholdes og evalu­eres.

Både styrets årsrapport og årsregnskapet for øvrig inneholder ytterligere informasjon om Sparebanken Møres risikostyring og internkontroll. 

Avvik fra Anbefalingen: Ingen

Godtgjørelse til styrets medlemmer, og styreutvalge­nes medlemmer, fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomiteen.

Styremedlemmenes honorar er ikke resultatavhengi­ge. Det utstedes ikke opsjoner til styremedlemmer.

Det er inntatt bestemmelser i styreinstruksen som fastsetter at styrets medlemmer, eller selskap som de er tilknyttet, ikke bør påta seg oppgaver for Spareban­ken Møre utover styrevervet. Dersom de likevel gjør det, skal hele styret informeres. Honorar for slike tje­nester skal godkjennes av styret. Dersom det har vært gitt godtgjørelser utover vanlig styrehonorar blir disse opplyst om i noter i årsrapporten. 

Avvik fra Anbefalingen: Ingen

Styret reviderer årlig retningslinjer for lønn og godt­gjørelse til ledende personer. Retningslinjene blir fore­lagt generalforsamlingen for godkjenning i samsvar med bestemmelser i allmennaksjeloven.

Styrets rapport om lederlønn fremlegges årlig for ge­neralforsamlingen for rådgivende avstemming.

For godtgjørelsesordninger i finansforetak gjelder det særskilte regler fastsatt i finansforetaksforskriftens kap. 15.

Styret har valgt et godtgjørelsesutvalg blant styrets medlemmer.

Lønn og annen godtgjørelser i Sparebanken Møre skal bidra til konsernets måloppnåelse og fremme ønsket adferd. Videre skal lønn og annen godtgjørelse være et virkemiddel for god styring og kontroll med konser­nets risiko, motvirke uønsket risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter.

Praktisering av godtgjørelsesordningen gjennomgås minst en gang i året av internrevisor som fremlegger rapport fra gjennomgangen til styret.

Sparebanken Møre har ingen fastsatt årlig bonusord­ning, men i år med gode resultat og god måloppnåelse vil bankens styre vurdere en bonus til alle bankens an­satte, herunder ledende personer med unntak av adm. direktør. Med bakgrunn i den generelle usikkerheten knyttet til covid-19-pandemien, besluttet styret å ikke utbetale bonus for regnskapsåret 2020 i 2021.

Den enkelte ansatte kan utover dette motta et en­gangstillegg som en påskjønnelse for ekstraordinær innsats. Engangstillegg til ledende personer, ansat­te med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for bankens risikoeksponering, og ansatte med kontrol­loppgaver skal som et generelt krav baseres på en kombinasjon av vurdering av vedkommende person, vedkommende sin forretningsenhet og banken som helhet. Utgangspunktet for fastsetting av variabel en­gangsgodtgjørelse skal være risikobasert resultat.

For ledende personer mv. som nevnt i avsnittet over, og som ikke innehar stillinger som er direkte knyttet til resultatgenererende enheter, legges det i større grad til grunn oppfyllelse av den enkeltes avdelings/sek­sjons måloppnåelse i etablerte lederavtaler, hva angår resultat i forhold til endring av arbeidsmåter og opp­nåelse av person- og saksresultat. Det legges i disse vurderingene til grunn de resultater som er oppnådd også, så langt det er mulig, Sparebanken Møres totale egenkapitalavkastning de siste 2 år.

For ledende personer mv. som arbeider i resultatge­nererende enheter skal de finansielle måltallene de­finert i Sparebanken Møres BMS (balansert målsty­ring), og oppfyllelse av disse de siste 2 år, legges til grunn i større grad enn for personer som ikke arbeider i direkte resultatgenererende enheter. Også for disse personene skal oppfyllelse av den enkeltes og avde­lingens/seksjonens måloppnåelse i etablerte lederav­taler utover de finansielle tallstørrelsene i BMS legges til grunn i vurderingene. BMS inneholder flere måltall som er direkte relatert til risikorelaterte resultater.

For begge typer variabel godtgjørelse er det satt tak.

Minst halvparten av den generelle bonusen til alle an­satte gis i form av Sparebanken Møres egenkapitalbe­vis. Tildelingen gis fra Sparebanken Møres beholdning av egne egenkapitalbevis tilsvarende markedsverdi på oppgjørstidspunktet. Den ansatte kan ikke avhende egenkapitalbevisene tidligere enn 1 år etter tildeling (se under vedrørende spesielle regler for ledende an­satte mv.).

Til ledende personer mv. skal minimum halvparten av den generelle bonusen gis i form av egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene kan ikke avhendes av den enkel­te tidligere enn jevnt fordelt over en periode på 3 år.

Dersom det er negativ utvikling i Sparebanken Møres resultater, eller særskilt i den ansattes forretningsen­het, kan den innvilgede variable godtgjørelsen kreves tilbakeført helt eller delvis de påfølgende tre årene et­ter mottatt variabel godtgjørelse. Adferd som gir sak­lig oppsigelsesgrunn, kan også føre til at den innvilge­de variable godtgjørelsen kreves tilbakeført helt eller delvis.

Variabel godtgjørelse skal kun utbetales dersom det er forsvarlig ut fra foretakets samlede økonomiske stilling.

Ledende personer mv. skal ikke ha avtaler eller forsik­ringer som sikrer bortfall av prestasjonsbetinget godt­gjørelse. 

Avvik fra Anbefalingen: Ingen

Sparebanken Møre følger Oslo Børs’ IR-anbefaling av 1. mars 2021.

Styret har fastsatt retningslinjer for rapportering av fi­nansiell og annen investorinformasjon. Retningslinje­ne legger vekt på at korrekt, tydelig, relevant og samti­dig informasjon om konsernets utvikling og resultater skal skape tillit og ivareta kravet til likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet. Retningslinjene om­handler også konsernets kontakt med egenkapitalbe­viseiere utenom generalforsamlingen.

Det utarbeides en årlig plan for hvilke interessenter som skal oppsøkes, og når og hvordan dette skal fore­gå.

Gjennom årsrapporten og kvartalsrapportene søker banken å oppnå den nødvendige åpenhet om de ve­sentlige faktorene knyttet til bankens utvikling. Det­te gjøres for at markedsaktørene skal ha mest mulig korrekt bilde av bankens situasjon. Ledelsen gjen­nomfører presentasjoner i tilknytning til fremleggel­se av Sparebanken Møres års- og kvartalsresultater. Rapportene og presentasjonene gjøres tilgjengelig for markedet via Sparebanken Møres internettsider, herunder presentasjoner via webcast, og ved offent­liggjøring på Oslo Børs.

Års- og kvartalsrapporter samt kvartalspresentasjo­ner av regnskapet blir utarbeidet i engelsk utgave. Bankens bankforbindelser og investorer i utlandet blir også orientert jevnlig, blant annet gjennom oppsøken­de aktiviteter der Sparebanken Møres regnskap og ut­vikling er blant temaene.

Informasjon om bankens egenkapitalbevis, utbyttepoli­tikk og finanskalender finnes på bankens internettsider. 

Avvik fra Anbefalingen: Ingen

Egenkapitalen i sparebanker som har utstedt egenka­pitalbevis består av eierandelskapital, grunnfondska­pital og opptjent egenkapital.

Grunnfondskapital er selveiende kapital som ikke kan overtas av andre ved oppkjøp.

Finansforetaksloven fastsetter krav om tillatelse fra Finanstilsynet ved erverv av eierandeler som utgjør 10 prosent eller mer av kapitalen i finansforetak. Loven fastsetter videre krav om tillatelse fra Finansdeparte­mentet ved sammenslåing av finansforetak, deling av finansforetak og avhendelse av hele eller vesentlig de­ler av et finansforetaks virksomhet. 

 Avvik fra Anbefalingen: Anbefalingen punkt 14 passer ikke for sparebanker som har utstedt egenkapitalbevis.

Revisjonsutvalget sørger for at revisor hvert år utar­beider en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet, og at revisor presenterer planen for revisjonsutvalget.

Styret og revisjonsutvalget innkaller revisor til møte der årsregnskapet behandles.

I møtene gjennomgår revisor bl.a. sentrale forhold ved revisjonen, herunder vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen. Vi­dere gjennomgås også revisors syn på bankens risiko­områder, interne kontrollrutiner, regnskapsprinsipper mv. Revisor påpeker dessuten eventuelle områder der det bør gjennomføres kvalitetsheving, og fremmer for­slag til forbedringstiltak der det er behov for det.

Styrets årsplan inneholder ett årlig møte med revisor hvor bankens ledelse ikke er til stede.

Styret har fastsatt retningslinjer for den daglige ledel­sens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. 

Avvik fra Anbefalingen: Ingen